ပိတ္ေလွာင္မႈခံစားခ်က္ကို ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည့္ အ႐ြယ္ေသး ရခ်ိဳးခန္း အလွဆင္ျခင္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

2017-09-20

ေရခ်ိဳးခန္းဆိုင္ရာ ပႆနာ ၾကံဳေတြ႔လာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရရင္ ကာင္းမလဲ။ ရအိမ္ခန္းက သးလြန္းလို႔ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ သလို ခံစားရတဲ့အျပင္ အေသးအမႊား ပစၥည္းေတြလဲ ဟိုမွာတစ္ခု တစ္မွာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခန္းလံုး ပည့္ေနတာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ သးငယ္ပေစ၊ အေသးကေန ၾကီးမားသြားေအာင္ ခံစားရေစမယ့္ ရခ်ိဳးခန္း အျပင္အဆင္နဲ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ေနရာကို က်ယ္သြားသလို ခံစားရမယ့္ အခ်ိန္ ရာက္လာပါျပီ။

ပရိေဘာဂမ်ားကို ထာင္လိုက္ စီစဥ္ေနရာခ်ျခင္း

႐ုပ္ပံု: COTTO ရဲ႕ CRAFTSMAN series

အ႐ြယ္ေသးငယ္တဲ့ ရခ်ိဳးခန္းရဲ႕ နရာတိုင္းက တန္ဖိုး ႐ိွလြန္းတာေၾကာင့္ ရျပင္ညီအလ်ားလိုက္ နရာကို ခြ်တာဖို အတြက္ ထာင္လိုက္အက်ိဳး႐ိွစြာ သံုးစြဲႏိုင္မယ့္ ပရိေဘာမ်ားကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲ သင့္ပါတယ္။ အဆိုပါ ပရိေဘာဂ အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ တစ္ခု အေပၚ တစ္ခု ဆင့္စီႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးအစား၊ သို႔မဟုတ္ နံရံႏွင့္ စြဲစုပ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ား ဖစ္ျပီး အခန္းေနရာကို ပိုမို က်ယ္၀န္းွေစတယ္ လို႔ ခံစားရေစပါတယ္။ နံရံႏွင့္ စြဲစုပ္ႏို္င္တဲ့ အေလးခ်ိန္ေပါ့ အပြင့္ေပါက္ပံုစံစင္တုိ႔ကို ႐ြးခ်ယ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ နရာ ခ်ထားမႈအတြက္ နရာေတြ မဆံုး႐ံႈးေစပဲ ရခ်ိဳး္ခန္းကို ပိတ္ေလွာင္မြန္းၾကပ္ေစသည့္ အျမင္မွ ႐ွာင္က်ဥ္ေစႏိုင္ပါတယ္။


ေသးငယ္ သပ္ရပ္ ပည့္စံု

႐ုပ္ပံု : COTTO ရဲ႕ CHARISMA series

းလိုအပ္သေလာက္သာ ပစၥည္းေတြကို တပ္ဆင္အလွဆင္ကာ ႐ိုး႐ွင္း ပျပစ္ျပီး လင္းလက္တဲ့ပံုစံ ရ႐ိွေအာင္ အေလးေပး ၾကိဳးစားပါ။ အျဖဴေရာင္၊ ခရင္မ္သားေရာင္၊ ဘ့ခ်္ကာကီေရာင္၊ မိုးျပာေရာင္၊ ပါစတယ္အေရာင္ေဖ်ာ့ေဆးေရာင္တြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ မွန္အၾကည္ စသည္တို႔ကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရခ်ိဳးသည့္ေနရာ၊ မ်က္ႏွာသစ္ေဘစင္၊ ပစၥည္းသိမ္းရာစင္ဗီဒို စသျဖင့္ ပည့္စံုတဲ့ သံုးစြဲမႈေေတြအတြက္ နရာေတြ ႐ိွေနေအာင္ စီစဥ္ေပးရပါမယ္။ ရခ်ိဳးရန္ေနရာကို အုတ္ႏွင့္ မွန္တို႔ျဖင့္ ခား၍ ကာထားျခင္းျဖင့္ စိုစြတ္သည့္ေေနရာႏွင့္ ခာက္ေသြ သည့္္ေနရာကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခြဲျခားေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ မ်ားစြာ ပင္ဆင္ေပးစရာ မလိုပဲ ရအိမ္ခန္းရဲ႕ အလွကို တိုးေစႏိုင္ပါတယ္။

အေရာင္က အျမင္အာ႐ံုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ိွပါတယ္။ ပိုလင္းေလ ပိုက်ယ္ေလပါ။

႐ုပ္ပံု : COTTO ရဲ႕ PASTELLA, YUKI series

အ၀တ္အစားေ႐ြးခ်ယ္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ တစ္သေဘာတည္းပါ။ လင္းလက္တဲ့ အ၀တ္အစားကို ႐ြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ထားတယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ခႏၶာအ႐ြယ္ ၾကီးတယ္လို႔ ထင္ျမင္ရျပီး၊ အေရာင္ရင့္မိႈင္းမိႈင္းေတြကို ၀တ္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ အ႐ြယ္ေသးသလို ခံစားမိေစမွာပါ။ ရအိမ္ခန္း အလွဆင္မႈအတြက္လဲ ဒီသေဘာအတိုင္းပါပဲ။ ရအိမ္ခန္းကို ပိုက်ယ္တဲ့အျမင္ ရ႐ိွေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အျဖဴ၊ ခရင္မ္၊ မီးခိုးႏု၊ မိုးျပာႏု၊ ပန္းႏု၊ အစိမ္းႏု စတဲ့ လင္းလက္တဲ့ အေရာင္တြဲေတြကို ႐ြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အခန္းကို အနည္းငယ္ ပိုမို ထင္႐ွား ပၚလြင္မႈ ရေစခ်င္တယ္ဆိုရင္လဲ အနည္းငယ္ အေရာင္ပိုရင့္တဲ့ ပါစကယ္အေရာင္တြဲေတြကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲ င္ပါတယ္။ ရခ်ိဳးခန္း က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ခံစားခ်က္အျမင္မွ ကင္းေ၀းေစမယ္ဆိုတာကို အာမခံရဲပါတယ္။

အငယ္စားေရခ်ိဳးခန္းေတြအတြက္ မွန္ျပားအက်ယ္ေတြဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းပါ။

ေရခ်ိဳး္ခန္းအလွဆင္ရာမွာ မွန္ဟာ အေကာင္းမြန္ဆံုး ႐ြးခ်ယ္စရာပစၥည္း တစ္မ်ိဳး ဖစ္ပါတယ္။ မွန္ဟာ ရခ်ိဳး္ခန္းကို ပိုမို က်ယ္၀န္း စတယ္လို ထင္ျမင္ေစပါတယ္။ ရခ်ိဳးခန္း အလွဆင္ရာမွာ အခန္းကို အက်ယ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အျမင္ရေစႏိုင္တဲ့ မွန္တပ္ဆင္ ထား႐ိွသင့္တဲ့ေေနရာကေတာ့ မ်က္ႏွာသစ္ေဘစင္အထက္ေနရာေတြမွာ ဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာၾကက္နိမ့္တဲ့ ရအိမ္ခန္းေတြ ဖစ္ရင္ မွန္ကို မ်က္ႏွာၾကက္ ထိလုနီးပါးအျမင့္ထိ ရာက္ေအာင္ တပ္ဆင္သင့္ျပီး၊ က်ဥ္းတဲ့ေရခ်ိဳး္ခန္းကို က်ယ္၀န္းတဲ့အျမင္ ရ႐ိွေစပါမယ္။

သူ႔ေထာင့္ သူေနရာျဖစ္ေအာင္ ထားပါ။

ေရခ်ိဳး္ခန္းတြင္းမွာရွိတဲ့ ရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသံုး ၾကြထည္ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို စီစဥ္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ရခ်ိဳးတြင္းရွိ နရာ မ်ားကို သံုးစြဲခ်င္စရာ အဆင္ေျပသည့္ နရာမ်ား ဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာ၌ အေရးပါသည့္အခ်က္ ဖစ္ပါတယ္။ ရခ်ိဳး္ခန္းရွိ နရာ အလြတ္ကို တိုးေစရန္အတြက္ ရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသံုး ၾကြထည္ပရိေဘာဂပစၥည္း အနည္းဆံုး 1-2 ခုခန္႔ကို ထာင့္ခ်ိဳး၌ နရာခ် တပ္ဆင္ၾကည့္ပါ။ ရစိမ္ခ်ိဳးကန္၊ မ်က္ႏွာသစ္ေဘစင္၊ အိမ္သာအိုး၊ ရခ်ိဳးဘီဒိုပံုး စသည့္ မည္သည့္ပစၥည္းမဆို ထာင့္ခ်ိဳး၌ နရာ ခ်ထားႏိုင္သည့္အရာမ်ား ဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ရခ်ိဳး္ခန္း အျမင္႐ွင္း္ေစရန္အတြက္ ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕အား ခ်ိတ္ဆြဲ သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ရခ်ိဳးခန္းမွာ အိမ္တြင္း အေရးပါသည့္ေနရာ ဖစ္သည္ဟု COTTO မွ ခံယူထားျပီး၊ နရာစီစဥ္ခ်ထားျခင္းအတြက္ Space Solution မိုဒယ္ ရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသံုး ၾကြထည္ပရိေဘာဂပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဤမိုဒယ္ အိမ္သာအိုး၏ ရထိန္းအိုးကို သံုးေျမွာင့္ ပံုသ႑ာန္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ထာင့္ခ်ိဳးေနရာႏွင့္ အံကိုက္ ဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး၊ နံရံႏွင့္ ကပ္လ်က္ျဖစ္ေစ နံရံေထာင့္ခ်ိဳးအတြင္းသို႔ သြင္းလ်က္ ဖစ္ေစ အသားက် အံ၀င္စြာျဖင့္ တပ္ဆင္လ်က္ အခန္းေနရာလြတ္ကို တိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္ကို https://goo.gl/mfqamS https://goo.gl/mfqamS တြင္၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ေရခ်ိဳး္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ကို သိပ္မျမင့္လြန္းပါေစႏွင့္။

႐ုပ္ပံု : COTTO ရဲ႕ GRANDS series

ျမင့္လြန္းသည့္ မ်က္ႏွာၾကက္သည္ ရအိမ္ခန္းေသးေသး၊ အထူးအျဖင့္ ထာင့္မွန္စတုဂံပံု ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုသ႑ာန္႐ိွသည့္ အခန္းကို ၎အမွန္႐ိွသည့္ အက်ယ္ထက္ ပို၍ က်ဥ္းသည့္ ခံစားမႈ ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရအိမ္ခန္းေသးေသးကို က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ခ်ာင္ခ်ိဳေခ်ာင္ၾကား အျဖစ္ မခံစားရေစရန္ အတြက္ ႐ိွသင့္သည့္ မ်က္ႏွာၾကက္အျမင့္မွာ 2.2-2.4 မီတာေလာက္သာ ဖစ္သင့္သည္။

ေရခ်ိဳးခန္းၾကမ္းျပင္ေၾကြျပားကို အခန္းႏွင့္ေထာင့္ျဖတ္ပံုစံ ခင္းပါ။

႐ုပ္ပံု : COTTO ရဲ႕ LADIWOOD, WOODWORK series

ၾကမ္းခင္းေၾကြျပားကို ဒိုင္းမြန္းပံုစံ ခၚ အခန္းေထာင့္ျဖတ္ပံုစံခင္းမႈ၌ အခန္းနံရံလိုင္းႏွင့္ 45 ဒီဂရီ ထာင့္ခ်ိဳး၍ ခင္းျခင္း ဖစ္ကာ အခန္း ပိုၾကီးသလို ထင္ျျမင္ ရေစသည္။ ဤပံုစံေၾကြျပားကပ္ခင္းမႈကို ၾကမ္းခင္းေရာ နံရံ၌ပါ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲၾက၍ ရအိမ္ခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္ေသးသည့္အခန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

2 X 2 X 2.6 မီတာ ဖာ္ျမဴလာ၊ အ႐ြယ္ေသး ရအိမ္ခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိဳးအစား

က်ဥ္းက်ပ္မႈ မျဖစ္ေစပဲ ထား႐ိွႏိုင္သည့္ အေသးဆံုး ရခ်ိဳးခန္း အ႐ြယ္အစားမွာ အက်ယ္ 2x2 မီတာ င့္ မ်က္ႏွာက်က္အျမင့္ 2.5 မီတာ ဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၊ အ႐ြယ္ေသး ရခ်ိဳးခန္းကို အလွဆင္ရာ၌လည္း မိမိစိတ္ၾကိဳက္လွပမႈ ရ႐ိွေစႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအား ဆႏၵ ပင္းစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ပံုစံ္မ်ိဳးစံု ပင္ဆင္အလွဆင္ႏိုင္ေသာ COTTO ၏ 2 X 2 X 2.6 မီတာ အ႐ြယ္ေသး ရခ်ိဳး္ခန္းအေသးစားမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို မွပံုစံထုတ္၍ လာေရာက္ ပသေပးထားပါသည္။

႐ုပ္ပံု : COTTO ရဲ႕ ARCH WOOD, LEGEND, POLLINO series

လွပအံ၀င္ျပီး သံုးခ်င္စရာ ရခ်ိဳးခန္းေတာ့ လိုခ်င္ပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုစရမလဲ ဆိုတာကို မေတြးတတ္ သူေတြအတြက္ COTTO STUDIO ရဲ႕ Creative Designers ေတြ ႐ိွပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔မွာ ကာ့တိုရဲ႕ ပင္းထန္တဲ့ လ့က်င့္သင္တန္းကို အာင္ျမင္ထားျပီး အေတြ႔အၾကံဳေတြ စုေဆာင္းရ႐ိွထားတဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူပညာ႐ွင္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္တိုင္းကို အမွန္ ဖစ္လာေစႏိုင္ ပါတယ္။ ရခ်ိဳး္ခန္းအတြက္ လိုလားေတာင့္တမႈဆႏၵတိုင္းဟာ ပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီအတြက္ http://www.cotto.com http://www.cotto.com/th/cotto-studio/bangkok မွာ လာေရာက္ ဆြးေႏြးေမးျမန္း င္ပါတယ္။