စိတ္ၾကိဳက္ လွပတဲ့ ရခ်ိဳးခန္းဆိုတာ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္တာက စပါတယ္။

2017-07-07

စိတ္ကူးထားတာနဲ အကိုက္ညီဆံုး စိတ္ၾကိဳက္လွပတဲ့ ရခ်ိဳးခန္း ရ႐ိွဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ “ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ျခင္း” ဟာ ကန္ထ႐ိုက္တာ င့္ သင့္ကို တူညီတဲ့အျမင္႐ိွေစဖို ဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ သင္ဘယ္လိုမ်ိဳး ၾကိဳက္သလဲဆိုတာကို သိ႐ိွ႐ံုျဖင့္ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို အထူးလွပစြာျဖင့္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေေပးသြားႏိုင္းမွာ ဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ၾကိဳက္ လွပတဲ့ ရခ်ိဳး္ခန္း ရ႐ိွေအာင္ ဘယ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။

သင့္စိတ္ၾကိဳက္ စတိုင္လ္႐ိွသည့္ နမူနာေရခ်ိဳး္ခန္းပံုစံ သို႔မဟုတ္ reference ဓာတ္ပံုကို ဦးစြာ ႐ွာေဖြမႈျဖင့္ စတင္ပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိ လိုခ်င္သည့္ အရာသည္ မည္သည့္အရာမ်ိဳး ဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္ႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ိွေစသည္။ ရအိမ္ခန္း လွလွပပကို ႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈရန္မွာ Google ၊ Pinterest တို႔ထံမွ ႐ုပ္ပံုကို ႐ွာေဖြၾကည့္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Website မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ မဂၢဇင္းမွ ပံုမ်ားအျပင္ ဗိသုကာလက္ရာျပပြဲျပိဳင္ပြဲ၊ နအိမ္ႏွင့္ျခံေျမျပပြဲ စသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ နည္းပညာ ပပြဲမ်ားကို သြားေရာက္ လ့လာၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဟိုတယ္၊ ရီေဆာ့တ္အပန္းေျဖစခန္းမ်ားမွ ရခ်ိဳး္ခန္းကို ႐ိုက္ယူထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား စသျဖင့္ ဖစ္ႏိုင္သည္။

Credit. www.pinterest.com / ေနအိမ္ႏွင့္ျခံေျမမဂၢဇင္း

2017 ခုႏွစ္ ဗိသုကာလက္ရာျပပြဲ အတြင္း႐ိွ ကာ့တို၏ နမူနာ ရခ်ိဳး္ခန္းဆင္ယင္ျပသထားမႈ

မိမိလိုခ်င္သည့္ပံုစံမ်ိဳး႐ိွ reference ဓာတ္ပံုကို ရ႐ိွျပီးေနာက္ နာက္တစ္ဆင့္၌ အမ်ားအားျဖင့္ ပဳလုပ္ေလ့ ႐ိွၾကသည္မွာ ၾကြျပား ဖစ္ေစ၊ ရခ်ိဳးခန္းသံုးေၾကြထည္ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ပရိေဘာဂမ်ားကိုျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ႐ွာေဖြ၀ယ္ယူျခင္း ဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾကြျပားဆိုပါက ႐ြးခ်ယ္စရာ မ်ားစြာ ႐ိွျပီး၊ ဟိုေၾကြျပားႏွင့္ သည္ေၾကြျပား တြဲစပ္ျပီး သံုးရင္ဘယ္လို၊ အခန္း တစ္ခုလံုး ဘယ္လိုပံုစံ ထြက္လာႏိုင္မည္ စသျဖင့္ စိတ္ထဲ၌သာ ပံုေဖာ္ျမင္ေယာင္ရသျဖင့္ အဆံုးသတ္လက္ေတြ႔လုပ္ခ်ိန္၌ မိမိ ႐ွာထားသည့္ reference ပံုႏွင့္ မကိုက္ညီပဲ သို႔မဟုတ္ မိမိထင္ျမင္ထားသလို မဟုတ္ပဲ ထြက္လာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူမႈ င့္ အျပီးသတ္ တပ္ဆင္မႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ် မခ်မီ တကယ့္ေရခ်ိဳးခန္းပံုစံကို သင္ကိုယ္တိုင္ မင္ေတြ႔ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား။

လက္႐ိွကာလ၌ COTTO အေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ရခ်ိဳး္ခန္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔ ဇာက္ခ် ဆာက္လုပ္မႈ မျပဳမီ ဆာက္လုပ္ျပီးပါက မင္ေတြ႔ရမည့္ ရအိမ္ခန္းပံုစံကို ဒီဇိုင္းပံုစံ ထုတ္ေပးေနပါသည္။ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ ပံုစံရသည္အထိ Mix & Match လုပ္ေပးေနပါသည္။ ကာ့တို၏ ရခ်ိဳး္ခန္းပံုစံထုတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ Creative Designers မ်ားျဖင့္ သင့္အလိုဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ပစၥည္းေ႐ြးခ်ယ္၀ယ္ယူရ လြယ္ကူေစသည့္ ရခ်ိဳး္ခန္းဒီဇိုင္း့၀န္ေဆာင္မႈကို ပးအပ္ေနပါသည္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္မႈ ... သင့္စိတ္ၾကိဳက္လွပတဲ့ ရခ်ိဳးခန္းကို ရ႐ိွႏိုင္ေစ

ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ျခင္းသည္ အလုပ္အားလံုးအား ပစ္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ ပံုေဖာ္ တပ္ဆင္မႈ ပီးစီးသည္အထိ လမ္းညႊန္ျပသ ပးႏိုင္သည့္ အစမွတ္ ဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ကာ့တိုတြင္ Creative Designers ဆိုသည့္ ကြ်မ္းက်င္ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္သူမ်ားကို COTTO STUDIO ၌ ထား႐ိွလ်က္ ဖာက္သည္အတြက္ လွပသည့္ေရအိမ္ခန္းပံုစံမ်ားကို ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးေစပါသည္။ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္သူတိုင္းသည္ ကာ့တို၏ ပင္းထန္ေသာ အထူးေလ့က်င့္မြမ္းမံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စုေဆာင္း ရ႐ိွထားသူမ်ား ဖစ္ပါသည္။

မိမိရဲ႕ ရခ်ိဳး္ခန္းအား Creative Designers ကို ပံုစံထုတ္ေပးေစလိုသူအတြက္ မိမိေရခ်ိဳးခန္း အ႐ြယ္အစား၊ ပံုစံကားခ်ပ္၊ Reference မ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိ ဖစ္ခ်င္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ႐ိွတဲ့ ကာ့တိုစတူဒီယိုမွာ လာေရာက္ ပသ ဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ၾကြျပားပံုစံကို အခ်ိန္ကုန္ခံ ခါင္းေျခာက္ေအာင္ ႐ွာေဖြစရာ မလိုေအာင္ကို Creative Designers ကေနျပီး ရခ်ိဳး္ခန္း ပံုစံကို ရအိမ္သံုးေၾကြထည္အိုး၊ ကာင္တာစားပြဲမ်ား၊ ရခ်ိဳး္ခန္းႏွင့္ လိုက္ဖက္လွပတဲ့ ၾကြျပားအဆင္ႏွင့္အတူ ဒီဇိုင္းထုတ္ ပသ အၾကံဥာဏ္ေပးသြားပါမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥည္းေ႐ြးခ်ယ္မႈလဲ အေရးၾကီးပါတယ္။

လွပသည့္ ရခ်ိဳး္ခန္း ဒီဇိုင္းပံုစံကို ရ႐ိွျပီးေနာက္ ၾကြျပား၊ ရအိမ္သံုးေၾကြထည္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ရဘံုပိုင္ေခါင္း အစ႐ိွသည့္ ရခ်ိဳးခန္းအတြင္း အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ႐ြးခ်ယ္မႈကိစၥာလည္း အေရးပါသည္။ ထိုသို႔ ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ႐ြးခ်ယ္ရန္ပါ လိုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ရခ်ိဳးခန္းကို လွပစြာ ဒီဇိုင္းပံုစံ ထုတ္ထားျပီး ဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးမမီသည့္ ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ရခ်ိဳး္ခန္းအေနအထားကို ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈ ဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကြျပားအနားသည္ ထာင့္မွန္ သို႔မဟုတ္ ထာင့္မက်ပါက ၾကြျပားခင္းသည့္အခါ ၾကြျပားႏွာေၾကာင္းလိုင္း ဖာင့္တန္းမႈ မ႐ိွပဲ ဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္၌ ရခ်ိဳးခန္းသံုးအတြက္ အထူးသီးသန္႔ အရည္အေသြး႐ိွ ၾကြျပားကပ္ေကာ္ႏွင့္ ၾကာင္းသိပ္ေကာ္မ်ား ႐ြးခ်ယ္စရာ ထြက္႐ိွေနျပီ ဖစ္သျဖင့္ ယခင္က လူမ်ားစြာမွ အေသးအမႊား ကိစၥအျဖစ္ ယူဆၾကသည့္ ၾကြျပားကပ္ေကာ္ႏွင့္ ၾကာင္းသိပ္ေကာ္ ႐ြးခ်ယ္မႈကိုလည္း လ်စ္လ်ဴမ႐ႈထားသင့္ပါ။

http://www.cotto.com/th/product/tile-grout

ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ လက္ခထက္ ၎၏ လက္ရာကို ပို၍ အေလးေပး စဥ္းစားပါ။

ေနာက္တစ္ခု အေလးထားရမည့္အခ်က္မွာ ကန္ထ႐ိုက္တာကို ႐ြးခ်ယ္မႈ ဖစ္ပါတယ္။ ရခ်ိဳး္ခန္း ပဳျပင္ျပင္ဆင္မႈမွာ ၾကမ္းခင္း၊ နံရံ ၾကြျပားခင္းကပ္မႈျဖစ္ေစ၊ ရပိုက္လိုင္းေရဆိုးလိုင္းအလုပ္ျဖစ္ေစ၊ မီးၾကိဳးသြယ္တန္းမႈအလုပ္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အပိုင္းမဆို ႐ႈပ္ေထြး သိမ္ေမြ႔မႈ ႐ိွသည့္ကိစၥ ဖစ္ပါတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တာကို အလုပ္အပ္တာ စ်းၾကီးလြန္းလို႔ မသံုးခ်င္လို႔ပါလို႔ေတာ့ မေတြးပါႏွင့္။ ကာင္းခ်က္ကို ပန္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ဤအပိုင္း၌ မကြ်မ္းက်င္ မေတာ္သည့္သူကို ခိုင္းမိပါက ရခ်ိဳးခန္းကို ဖိဳဖ်က္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပန္လုပ္ရသည္အထိ ဒီဇိုင္းပံုစံမွ သြဖယ္မွားယြင္းမႈ ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ိဳး ပၚေပါက္လာပါက မျဖစ္သင့္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ ႐ိွေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဖ႐ွင္းလို႔မဆံုးတဲ့ အေသးအမႊားျပႆနာေတြကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္ကို ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲမႈဟာ စ်းသက္သာတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ ပညာ႐ွင္ကို ႐ြးခ်ယ္တာထက္ ပိုအေရးၾကီးျပီး၊ ၎ရဲ႕ ယခင္က လုပ္ထားခဲ့တဲ့ အလုပ္လက္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈကို ပိုအေလးထားၾကည့္ျပီး ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေတြ႔ၾကျပီ မဟုတ္လား … ရအိမ္ခန္းတြင္း အေသးအမႊားေေနရာပင္ ဖစ္ေနပေစ ဒီဇိုင္းထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သီးသန္႔ ပံုဟန္ လွပမႈကို ရ႐ိွေစမယ့္အျပင္ သင္မထင္မွတ္တဲ့ ကရိကထျပႆနာမ်ားကိုလည္း ကူညီ လွ်ာ့ခ် ပးႏို္င္ပါတယ္။ စ့ေဆာ္ခ်က္ ဆႏၵတိုင္းကို အမွန္ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးယူႏိုင္တယ္လို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္ေန႔ရက္အခ်ိန္မွာ မဆို COTTO STUDIO ႐ိွ ရအိ္မ္ခန္းပံုစံထုတ္ကြ်မ္းက်င္သူ Creative Designers ထံ လာေရာက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းေတြကို ရယူဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ : http://mm.cotto.com/mm/cotto-studio