CERTIFICATIONS

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

COTTO သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမီအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္၏ အေရးပါမႈကို ပထမဦးဆံုး ႀကိဳတင္သိျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ထုတ္လုပ္မႈစံႏႈန္း၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈစံႏႈန္း စသည္တို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ COTTO ၏ ကုန္ပစၥည္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရးမျပဳမီ ဝယ္သူမ်ား၏ယံုၾကည္အားထားမႈကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ COTTO သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း စံႏႈန္းေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေပးအပ္ေသာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း

ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္မီစံႏႈန္းဆီသို႔ လွမ္းတက္ျခင္း။

SCG Eco Value

ISO 14021 စံႏႈန္းႏွင့္အညီ SCG ၏ ထုန္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိုယ္တိုင္တံဆိပ္ကပ္ထားျခင္း။

Water Mark

Standards Australia Limited ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မွ သန္႔စင္ခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတူအုပ္စု၏စံႏႈန္းမီအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (Industry Standard Certification) ရရွိထားျခင္း။

Water Efficiency Labeling and Standard (WELS) Scheme

ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ Water Consumption Saver Stars ေထာက္ခံခ်က္ကို ရရွိထားျခင္း။

BPS

COTTO သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းစံႏႈန္းဗ်ဴရို၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္စံႏႈန္း အရည္အေသြးအသိအမွတ္ျပဳအမွတ္အသား (သို႔) PS Mark ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္စံႏႈန္း အရည္အေသြး အသိအမွတ္ျပဳအမွတ္အသား (PS Mark) ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီၿပီး ဆက္လက္ျပည့္မီရန္ေသခ်ာမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ကိုသာ ဤဆုတံဆိပ္ကို ထုတ္ေပးပါသည္။

MS SIRIM

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုတြင္ Malaysia Standard (MS) Mark ရွိေနျခင္းက (သို႔) ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းက ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာႀကီးၾကပ္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္စမ္းသပ္မႈစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း အာမခံခ်က္ရွိေစပါသည္။ ၎တို႔ကို ထုတ္လုပ္မႈကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး SIRIM ဒီဇိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအရ ထုတ္လုပ္သူတို႔၏အလုပ္ကို အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ Malaysia Standard အား လိုက္နာႏိုင္ျခင္းကို ေသခ်ာေစပါသည္။

CARBON LABEL

ကာဗြန္ေလဘယ္လ္ ဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏကို စားသံုးသူတို႔အား အသိေပးရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ကပ္ထားေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအညႊန္းက စားသံုးသူတို႔အား ဝယ္ယူရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္၊ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတို႔၏ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာအား ပိုမို၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေစျခင္း တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစသည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ၎က ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမင့္ေစ သည္။ လက္ရွိတြင္ ဤ ကာဗြန္ဖူ႔(တ္)ပရင့္(တ္)ေလဘယ္လ္ကို ယူႏိုက္တတ္ကင္းဒမ္း၊ ျပင္သစ္၊ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုးရီးယား စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

LEED

LEED ေအာက္ရွိ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ဗိသုကာပညာအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ထုတ္ကုန္မ်ား

LEED ဆိုသည္မွာ အေဆာက္အဦး(သို႔)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈကို အကဲျဖတ္တိုင္းတာသည့္ ကမာၻ႕တစ္ဝွမ္းအသံုးျပဳၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ U.S. Green Building Council (USGBC) မွ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး LEED သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္၊ ေရ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ပိုမိုထိေရာက္စြာအက်ိဳးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎တြင္ အေဆာက္အဦးသက္တမ္းတစ္ခုလံုးရွိအဆင့္တိုင္း၏ အေရးပါမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ (အရြယ္အစားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဒီကြန္စထရက္ရွင္လုပ္ျခင္း)

LEED မွ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံေစရန္၊ ထိုတိုင္းတာမႈစနစ္၏ သတ္မွတ္ရမွတ္ကို ရသည္အထိ အေဆာက္အဦး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရမည္။ ထိုတိုင္းတာမႈစနစ္၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို အဓိက 7 မ်ိဳး ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။

Regional Priority

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္သာ ရရွိႏိုင္ျခင္း

LEED တြင္ အသိအမွတ္ျပဳအဆင့္ 4 ဆင့္ရွိသည္။ ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ စုေဆာင္းရရွိခဲ့သည့္ရမွတ္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳအဆင့္ပိုျမင့္ျခင္းက အေဆာက္အဦးအား ပိုမိုထိေရာက္စြာအက်ိဳးရွိၿပီးေရရွည္တည္တံ႔သည္ဟု ညႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအဆင့္
ရမွတ္မ်ား
အသိအမွတ္ျပဳ
40-49
ေငြ
50-59
ေရႊ
60-79
ပလတ္တီနမ္
80-110

ထို႔အျပင္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ LEED မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ခြဲျခားထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အဓိကျပဳျပင္မြမ္းမံေရးအတြက္ LEED ၊ ရွိၿပီးသာအေဆာက္အဦးအတြက္ LEED - လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စီးပြားလုပ္ငန္းသံုးအတြင္းပိုင္းအတြက္ LEED ၊ အတြင္းႏွင့္အခြံ (Core and Shell) အတြက္ LEED ၊ ဆက္စပ္ေနရာမ်ားဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ LEED ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ေစ်းဆိုင္ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ားအတြက္ LEED ၊ အိမ္အတြက္ LEED တို႔ျဖစ္သည္။

SCG က LEED ကို မည္ကဲ့သို႔ ေထာက္ကူသနည္း။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာအေဆာက္အဦးတစ္ခု ရရွိရန္အတြက္ လံုးဝအေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဂရုစိုက္ေၾကာင္းျပသရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာအေဆာက္အဦးဖြံၿဖိဳးေရးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ရန္ အတြက္ SCG သည္ ဤအမ်ိဳးအစားအေဆာက္အဦးမ်ားအားေထာက္ခံအားေပးျခင္းကို အထူးျပဳေသာ ကမာၻ႕အဆင့္မီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ U.S. Green Building Council (USGBC) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ SCG သည္ LEED ၏တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ရမွတ္ အေကာင္းဆံုးရရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရယူရာတြင္လည္း LEED ကို ေထာက္ကူပါသည္။

SS

Sustainable Site

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာလုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုတြင္ အေဆာက္အဦးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကားအသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ အစိမ္းေရာင္ ဧရိယာ တိုးျမွင့္ျခင္း၊ ေရးႀကီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအပူလြန္ကဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ အလင္းေရာင္ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ SCG ၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားက အစိမ္းေရာင္ဧရိယာတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ေရႀကီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအပူလြန္ကဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ကူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ SCG သည္ SS အေပၚတြင္ အေရးပါမႈကို ရရွိထားသည္။

WE

Water Efficiency

ေရကိုထိေရာက္မႈရွိစြာအသံုးျပဳျခင္းတြင္ လန္းစေက့ဗ္ဗိသုကာနယ္ေျမမွ ပိုက္ေရအသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အိမ္သာေရဆြဲခ်ျခင္းမွ ပိုက္ေရအသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးအတြင္းေရအသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ WE ႏွင့္တကြ SCG ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရအသံုးျပဳမႈနည္းပါးေစရန္ အထူးဒီဇိုင္းထုတ္ထားရံုသာမက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရည္အေသြးလည္း ျမင့္မားသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဤတိုင္းတာခ်က္ကို ေကာင္းစြာျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။

EA

Energy & Atmosphere

စြမ္းအင္ႏွင့္ေလထုတြင္ အေဆာက္အဦး၏စြမ္းအင္အသုံးခ်မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္း၊ အေဆာက္အဦး၏စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကို စနစ္တက်စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းေသာ ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာစြမ္းအင္ကို ဝယ္ယူ သံုးစြဲျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ SCG ႏွင့္ LEED တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားစြာကတည္းက စြမ္းအင္ကိစၥကို အထူးဦးစားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SCG ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ႏွင့္ လန္းစေက့ဗ္ဗိသုကာမ်ားကို စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ လူတို႔အတြက္ သာယာဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေလထု ကို ဖန္တီးေပးရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

MR

Material & Resources

သံုးထားေသာပစၥည္းႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပရန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားခြဲျခားျခင္း၊ အေဆာက္အဦး(သို႔) အပိုင္းအစမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ ရီစိုင္ကယ္လ္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ေဒသတြင္းပစၥည္းမ်ား သံုးျခင္း၊ အစားထိုးပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရွိသည့္သစ္ေတာမွရေသာ သစ္သားမ်ား ကိုအသံုးျပဳျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ကိုထိုက္တန္စြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ SCG ၏ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚတစ္ခုအျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာခံယူထားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္တီထြင္ရာတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ မႈ အသိပညာကို အသံုးခ်ျခင္း၊ ပစၥည္းအသံုးျပဳမႈအရည္အေသြး ဆက္လက္ျမင့္မားေစျခင္း စသည္တို႔ကို SCG က အစဥ္အဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ထူေထာင္ၿပီး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာေၾကာင့္ LEED ၏ MR တိုင္းတာခ်က္ကို ေကာင္းစြာျပည့္မီေစပါသည္။

Download เอกสาร