Red Dot Award ဆုတံဆိပ္ရ ၾကြျပားကေန သီးသန္႔လကၡဏာစတိုင္လ္႐ိွ လွပေပၚလြင္တဲ့ ရခ်ိဳးခန္းကို ဖန္တီးမႈ

2016-10-04

ေကာ့တို (Cotto) ဟာ ကမာၻ႔အဆင့္ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ Red Dot Award 2016 ဆုကို ရ႐ိွထားပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ကမာၻတစ္၀ွမ္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရ႐ိွထားတဲ့ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီဇိုင္းပံုစံဖန္တီးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဆု ဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းပံုစံဖန္တီးတဲ့ျျပိဳင္ပြဲထဲမွာမွ နရာအသီးသီးကေန မိမိတို႔ရဲ႕ တီထြက္ဖန္တီးထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေေတြကို အမ်ားဆံုးေပးပို႔ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကတဲ့ ပိဳင္ပြဲ ဖစ္သလို ကမာၻရဲ႕ သက္တမ္း အ႐ွည္ၾကာဆံုးျပပြဲျပိဳင္ပြဲလည္း ဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပြဲျပိဳင္ပြဲကို 1955 ခုႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း 50 က်ာ္က စတင္ က်င္းပလာခဲ့ျပီး၊ စ္စဥ္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းက အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို ႐ြးခ်ယ္ျပီးဆုေပးပါတယ္။ ကာ့တိုအေနနဲ ဒီျပိဳင္ပြဲကေန ယခုႏွစ္ဆုရ ၾကြျပားစီးရီး 3 Series ဖစ္တဲ့ Buckingham Series ၊ Golacatta Series ႏွင့္ Fabria Series ၾကြျပားေတြနဲ လူတိုင္းအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ ရခ်ိဳး္ခန္းကို အလွဆင္ရာမွာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ သီးသန္႔စတိုင္လ္႐ိွျပီး လွပေပၚလြင္တဲ့ ရခ်ိဳးခန္းကို နမူနာ ဒီဇိုင္း အေနနဲ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေေေပးထားပါတယ္။

Buckingham Series ၾကြျပား

8”x24” အ႐ြယ္ နံရံကပ္ေၾကြျပားႏွင့္ ဖန္သားမိုးစက္ေၾကြျပားတို႔ ပါ၀င္သည္။
သဘာ၀ေက်ာက္သားရင္းျမစ္မ်ားမွာ ႐ွားပါး၍ န႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တစ္ျဖည္းျဖည္း ကုန္ခန္းလာေနသျဖင့္ ကမာၻ႔ ႐ွးေဟာင္း ဗိသုကာလက္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ စက်င္ေက်ာက္ျဖဴသား အစားထိုးအျဖစ္ ဤအဆင္ပံုစံကို ႐ွာေဖြ ႐ြးခ်ယ္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္း ဖစ္သည္။ အဆိုပါအစိတ္ကူးအေတြးအေခၚမွတဆင့္ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္မႈ တိုးေစရန္္ အလွဆင္ ပးႏိုင္သည့္ ဤစက်င္ေက်ာက္ျဖဴသားအဆင္ေၾကြျပားစီးရီးကို ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ဖစ္၍ classic Ornament အဆင္ သို႔မဟုတ္ ဖန္မိုးစက္ေၾကြျပားျဖင့္တြဲလ်က္ အလွဆင္ႏိုင္ျခင္း စသျဖင့္ ရြးခ်ယ္ရန္ မ်ားျျပားစြာ ႐ိွသည္။

နန္းေတာ္တြင္း ရခ်ိဳး္ခန္းစတိုင္လ္ Buckingham Series ၾကြျပားျဖင့္အလွဆင္ထားသည့္ ရအိမ္ခန္းသည္ ၎၏ တုမမီ သည့္ ခမ္းနားလွပေၾကာ့႐ွင္းေသာအကြက္အဆင္တို႔ျဖင့္ မည္သည့္ေထာင့္၊ အစက္အမႈန္၌ပင္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔၏ လကၡဏာပံုဟန္ကို စာင့္ထိန္းလ်က္ နန္းေတာ္တြင္း ရခ်ိဳး္ခန္းကဲ့သို႔ ထြးသည့္ ခံစားမႈ င့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီးလ္ဗားနာႏို ဒပ္ပစၥည္း ရာစပ္ထားသည့္ ၾကြျပား မ်က္ႏွာျပင္ အသားသည္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား၏ ပါက္ဖြားၾကီးျပင္းမႈကို ကူညီဟန္႔တားေပးႏိုင္၍ သန္ ရွင္းက်န္းမာေစသည့္ အျပင္ သန္႔႐ွင္းဳရလြယ္ကူ၊ ဘးကင္း ကာင္းမြန္သည္။ ဖာက္သည္ အေပၚထားရွိသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေလးထား ဂ႐ုျပဳမႈျဖင့္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Buckingham Series ၾကြျပားသံုး ရခ်ိဳးခန္း ဒီဇိုင္း သည္ မိသားစုတြင္း႐ိွ လူတိုင္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ ကေလးႏွင့္ သက္ၾကီးမ်ား အတြက္ ကာင္းမြန္သည့္ ရခ်ိဳးခန္းျဖစ္ေစပါမည္။

Golacatta Series ဖန္မိုးစက္ေၾကြျပား

သဘာ၀ႏွင့္ လူလုပ္ (Human made) ပစၥည္းတို႔၏ မတူညီကြဲျပားမႈ (contrast) ကို ပါင္းစည္းေရာစပ္ထားသည့္ အိုင္ဒီယာကို အေျခခံထားသည္။ ဤေၾကြျပားအဆင္သည္ calacatta mix စက်င္ေက်ာက္အဆင္ကို ႐ႊစင္ graphic အဆင္ျဖင့္ အသားက်စြာ ရာစပ္လ်က္ modern luxury ခံစားမႈ ရ႐ိွေစေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ န႔ဖက္၌ ကြဲျပားသည့္ အဆင္အကြက္ကို မင့္ေတြ႔ရေစရန္ႏွင့္ ညဖက္္၌ လားရာတစ္ဖက္တည္း႐ိွ graphic မ်ဥ္းလိုင္း effect အဆင္မ်ား ဖစ္ေပၚေေစရန္အတြက္ ဤ Series ၌ Golacata Shuffle ႏွင့္ Golacatta Diamond ဟူ၍ ဖန္ Mosaic အဆင္ Pattern 2 ခု ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

ပိုမို အဆင့္အတန္း႐ိွရွိ ခမ္းနားလွပစြာနဲ ရခ်ိဳးခန္းရဲ႕ သားနားမႈကို တိုးေစေအာင္ အလွဆင္ေပးႏိုင္တဲ့ Golacatta ဖန္မိုးစက္ေၾကြျပားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရခ်ိဳးခန္းတြင္း ရပန္း၀န္းက်င္မွာု Buckingham Series ေၾကြျပားကို ဤ မိုးစက္ ၾကြျပားျဖင့္တြဲလ်က္ အလွဆင္္ေပး႐ံုနဲ ရခ်ိဳး္ခန္းကု ဆြဲေဆာင္မႈ႐ိွျပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ နရာ ဖစ္လာ င္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ ရခ်ိဳးခန္းအတြင္းပိုင္းကို ပိုမိုသားနားေပၚလြင္ေစခ်င္ရင္လဲ သားနားေပၚလြင္ေစခ်င္တဲ့ နရာမ်ားမွာ ၾကြျပား နဲ အလွဆင္ ပးႏိုင္ပါတယ္။

Fabria Series ၾကြျပား

8”x8” အ႐ြယ္ နံရံကပ္ေၾကြျပား ၊ စုစုေပါင္း 3 pattern ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ႐ိွသည္။
အေရာင္အေသြးအဆင္ႏွင့္ ထိကိုင္ခ်င္စဖြယ္ မ်က္ႏွာျပင္အသားက့ ခ်ည္ၾကိဳး အ၀တ္သား ရက္လုပ္မႈ အဆင္ရဲ စ့ေဆာ္ခ်က္ကေန ပၚထြက္လာတဲ့ ဖန္တီးမႈပါ။ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတဲ့ အဆင္ကြက္ေတြးကို ခြဲထုတ္ထားျပီး simple&modern ျဖစ္ေစရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ဖာင္းၾကြလိုင္း၊ အစင္းေၾကာင္းမ်ား၏ အလႊာအထပ္ စသည္တို႔ကို အသားေပးလ်က္ အေရာင္ဒိုင္မင္း႐ွင္းမ်ား ရ႐ိွေစရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္း အဆင္တို႔၏ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးလ်က္ 3 ပက္တန္အဆင္အေသြး ခြဲလ်က္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အလွဆင္ သံုးစြဲရာ၌ ထြျပားေသာ အဆင္အေသြး ကြက္မ်ား ရ႐ိွေစရန္ ပက္တန္တစ္ခုခ်င္းစီ ခြဲျခား၍ ဖစ္ေစ၊ ပက္တန္မ်ားကို စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ သံုးႏိုင္သည္။

Fabria Series ၾကြျပားျဖင့္ အလွဆင္သည့္ ရခ်ိဳးခန္းသည္ သားနားေျပျပစ္သည့္ အထိအေတြ႔တို႔ျဖင့္ အေရာင္အေသြးတို႔ကို ဖည့္စြက္လ်က္ သီးသန္႔လကၡဏာေဆာင္ Urban Glam စတိုင္လ္ ခံစားမႈကို ရ႐ိွေစသည္။ အဆင္အကြက္မ်ားကို ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ထားသည့္ အထူးနည္းစနစ္ျဖင့္ သင့္အၾကိဳက္ပံုစံ ဒီဇိုင္းအဆင္ကြက္မ်ားကို ရ႐ိွေစႏိုင္သည္။ ထူးျခားသည့္ ရခ်ိဳးခန္းအလွဆင္မႈအတြက္ နာက္ထပ္ ႐ြးခ်ယ္စရာ အိုင္ဒီယာတစ္ခု ဖစ္သည္။