သင့္လို ေခတ္ေ႐ွ႕ေဆာင္ ဖက္႐ွင္နိစ္တာ ျဖစ္သူေတြရဲ႕ ဖန္တီးကြန္႔ျမဴးမႈကို ႏိုးထေပးႏိုင္ေစမယ့္ အေရာင္အေသြး ထင္းလင္းျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ အဆင္အေသြး႐ိွ မင္းမ္ဖိစ္(Memphis) စတိုင္လ္ျဖင့္ ခိ်ခ္အင္ဒ္ကူးလ္ (Chic & Cool) ျဖစ္မႈကို ထုတ္ျပလိုက္ရေအာင္။

PLAY SERIES

WALL TILE (RANDOM IN 7 PATTERNS)

8”x16” [200×400 mm.]

ေခ်ာမြတ္မ်က္ႏွာျပင္ (GLOSSY)

အၾကံျပဳလိုသည့္ COTTO ဂေရာင့္တ္
အေရာင္မ်ား

ေတာ္ဝင္ျမအေရာင္ (ROYAL EMERALD)

အမည္းေရာင္ (BLACK)

SANITARY WARE

More Series