Corporate Social Responsibility Project

လူမႈနယ္ပယ္တြင္လည္း COTTO သည္ စီမံခ်က္မ်ားစြာကို အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူ႕အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာဒီဇိုင္းကမ့္(ပ္)၊ COTTO ေရခ်ိဳးခန္းအေျဖရွာေရးၿပိဳင္ပြဲ၊ Better Together ဤစီမံခ်က္သည္ လူ႔အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအတြင္းရွိလူမ်ားက သူတို႔၏အသိပညာႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အိမ္ရာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ၿပီး COTTO စက္ရံုပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။