GP M-STONE GRAPHITE R/T 24X48 PM

M-STONE (size 24x48 လက္မ)

GP M-STONE GRAPHITE R/T 24X48 PM

စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
အရြယ္အစား 24x48 လက္မ
စီးရီး(စ္) ၾကမ္းခင္းႏွင့္နံရံ
စီးရီး(စ္)
ပံုးတစ္ပံုးတြင္ ပါ၀င္သည့္ေၾကြျပား 2ေၾကြျပား
ပံုးတစ္ပံုး၏ စတုရန္းမီတာ 1.44စတုရန္းမီတာ
၁ စတုရန္းမီတာရွိ ေၾကြျပား 1.39ေၾကြျပား

Description

  • COTTO X-Porcelain သည္ ေၾကြကိုယ္ထည္ေၾကြျပားျဖစ္၍ စိန္ပြင့္နီးနီး မာေက်ာ၍ လြယ္လင့္တကူေကြးေခါက္ႏိုင္သည့္ အလူမီနာပါရွိပါသည္။ ေၾကြျပားအား ၁၀၀၀ ဒီဂရီ စဲစီးယပ္စ္ အထက္ရွိ အပူခ်ိန္၌ ဖိႏွိပ္ပံုသြင္း ထားေသာေၾကာင့္ အစြန္းအထင္းဒဏ္ကို အလြန္အမင္းခံႏိုင္သည္။ ေရစုပ္ယူအား ေလ်ာ့နည္း၌ ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ အေဆာက္အဦးအတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  • *Picture and color of tiles may vary slightly from the actual tiles.

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား