C31217BI Riviera Urinal (Hyg.)

C31217BI Riviera Urinal (Hyg.)

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား နံရံခ်ိတ္ဆြဲ ဆီးသြားခြက္
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေနာက္ ၀င္ေပါက္
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ရီဗီးရာ
အနံ 320 millimeter
အျမင့္ 680 millimeter
အလ်ား 350 millimeter
အေလးခ်ိန္ 27 kilogram
Barcode 8852425507341

Description

  • ၁။ ထရက္ပ္တစ္ပါတည္း ပါ၀င္သည့္ (built-in) မီဒီယံအရြယ္ နံရံခ်ိတ္ဆြဲဆီးသြားခြက္။ ၂။ အေနာက္၀င္ေပါက္ ေရဆြဲဗားဆို ့ ၃။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ေၾကြထည္ေျမထည္။ စြန္းထင္းရာမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ထာ၀ရ ႏွစ္သက္ေစမည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သန္ ့ရွင္းရ လြယ္ကူေစ သည္။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • အိမ္သာကို သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ သန္ ့စင္ေဆးကို သံုးသင့္သည္။ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သန္ ့စင္ျပီးလ်င္ ေရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆးေၾကာရမည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား