C31217 Riviera Urinal (Hyg.)

C31217 Riviera Urinal (Hyg.)

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား နံရံခ်ိတ္ဆြဲ ဆီးသြားခြက္
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္တာ ထိပ္
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ရီဗီးရာ
အနံ 320 millimeter
အျမင့္ 680 millimeter
အလ်ား 350 millimeter
အေလးခ်ိန္ 23 kilogram
Barcode 8852425507358

Description

  • ၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္။ စြန္းထင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစျပီး လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္း ေပးႏိုင္သည္။ ၂။ ထရက္ပ္တစ္ပါတည္း ပါ၀င္သည့္ (built-in) မီဒီယံအရြယ္ နံရံခ်ိတ္ဆြဲဆီးသြားခြက္။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • အိမ္သာကို သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ သန္ ့စင္ေဆးကို သံုးသင့္သည္။ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သန္ ့စင္ျပီးလ်င္ ေရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆးေၾကာရမည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား