C30207 Chloe Wall Hung Urinal

C30207 Chloe Wall Hung Urinal

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား နံရံခ်ိတ္ဆြဲ ဆီးသြားခြက္
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္တာ ထိပ္
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ခလိုး၀ီ
အနံ 300 millimeter
အျမင့္ 690 millimeter
အလ်ား 350 millimeter
အေလးခ်ိန္ 19.45 kilogram
Barcode 8852425508799

Description

  • ၁။ မီဒီယံအရြယ္ နံရံခ်ိတ္ဆြဲ ဆီးသြားခြက္။ အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၂။ ေရ ၁ လီတာတည္းသာလ်င္ ေခၽြတာႏိုင္သည္။ (၂ လီတာႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေခၽြတာႏိုင္ေစသည္။) ၃။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္။ စြန္းထင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစျပီး လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္း ေပးႏိုင္သည္။ ၄။ ထရက္ပ္တစ္ပါတည္း ပါ၀င္သည့္ (built-in) ဆီးသြားခြက္။ လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ၅။ အေရွ ့၀င္ေပါက္ ဆီးသြားခြက္။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • အိမ္သာကို သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ သန္ ့စင္ေဆးကို သံုးသင့္သည္။ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သန္ ့စင္ျပီးလ်င္ ေရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆးေၾကာရမည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား