C189 Gino Two Picec Toilet

C189 Gino Two Picec Toilet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား two piece (ေရတိုင္ကီႏွင့္အထိုင္ႏွစ္္ဆက္တည္း)
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေရဆဲြခ်ျခင္း
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ဂ်ီႏို
အနံ 375 millimeter
အျမင့္ 790 millimeter
အလ်ား 690 millimeter
အေလးခ်ိန္ 30.3 kilogram
Barcode 8852425108791

Description

  • ၁။ ေရတစ္ခါဆြဲ ၆ လီတာျဖင့္ အားလံုးကို သန္ ့စင္ေပးသည္။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ကီ trim set ၏သက္တမ္း ႏွင့္ ခံႏိုင္အား ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရစိမ့္မႈအား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တာရွည္ခံေစရန္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သန္ ့ရွင္းသင့္သည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား