C17167 Olix Two Piece Toilet

C17167 Olix Two Piece Toilet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား two piece (ေရတိုင္ကီႏွင့္အထိုင္ႏွစ္ဆက္တည္း) ေ
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေရဆဲြခ်ျခင္း
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) အိုလစ္(စ္)
အနံ 380 millimeter
အျမင့္ 815 millimeter
အလ်ား 650 millimeter
အေလးခ်ိန္ 46.6 kilogram
Barcode 8852425131898

Description

  • ၁။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းသည့္ အရြယ္အစားႏွင့္အိမ္သာ။ ၂။ နံရံေက်ာကပ္ဒီဇိုင္း ၃။ စကတ္ပါ၀င္သည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လွပသည့္ အပိတ္ပံုစံထရက္(ပ္)။ လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ သည္။ ၄။ ေရ ၃ လီတာ သို ့မဟုတ္ ၄.၅ လီတာျဖင့္ ေရေခၽြတာရန္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္မိ်ဳးရွိသည္။ (၃/၆ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၁၂.၅ ရာခိုႏႈန္းထိေခၽြတာႏိုင္သည္။)
  • ၅။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္။ စြန္းထင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစျပီး လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္း ေပးႏိုင္သည္။ ၆။ အိမ္သာပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏူးညံ့သည့္ အိမ္သာဖံုး။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ကီ trim set ၏သက္တမ္း ႏွင့္ ခံႏိုင္အား ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရစိမ့္မႈအား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တာရွည္ခံေစရန္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သန္ ့ရွင္းသင့္သည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား