C1713 Living Two Piece Toilet

C1713 Living Two Piece Toilet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား two piece (ေရတိုင္ကီႏွင့္အထိုင္ႏွစ္္ဆက္တည္း)
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေရဆဲြခ်ျခင္း
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) လစ္ဗင္း
အနံ 355 millimeter
အျမင့္ 755 millimeter
အလ်ား 620 millimeter
အေလးခ်ိန္ 35.7 kilogram
Barcode 8852425132550

Description

  • ၁။ ေနရာလပ္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေရခ်ိဳးခန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ Short Projection ျဖစ္ျပီး၊ နံရံမွ အနားသတ္အကြာအေ၀းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း၊ ျပည့္က်ပ္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားေရငယ္မ်ား ကဲ့သို ့ပင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစျခင္း။ ၂။ စကတ္ပါ၀င္သည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လွပသည့္ အပိတ္ပံုစံထရက္(ပ္)။ လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္းႏိုင္သည္။
  • ၃။ ေရ ၃ လီတာ သို ့မဟုတ္ ၄.၅ လီတာျဖင့္ ေရေခၽြတာရန္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္မိ်ဳးရွိသည္။ (၃/၆ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၁၂.၅ ရာခိုႏႈန္းထိေခၽြတာႏိုင္သည္။) ၄။ အိမ္သာပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏူးညံ့သည့္ အိမ္သာဖံုး။ 4. Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ကီ trim set ၏သက္တမ္း ႏွင့္ ခံႏိုင္အား ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရစိမ့္မႈအား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တာရွည္ခံေစရန္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သန္ ့ရွင္းသင့္သည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား