C13441 Ben Two Piece Toilet

C13441 Ben Two Piece Toilet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား two piece (ေရတိုင္ကီႏွင့္အထိုင္ႏွစ္္ဆက္တည္း)
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စုပ္ထုတ္ျပြန္ေကာက္ ဂ်က္(တ္)
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ဘန္း
အနံ 375 millimeter
အျမင့္ 785 millimeter
အလ်ား 740 millimeter
Barcode 8852425138101

Description

  • ၁။ လွပသည့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အပိတ္ပံုစံထရက္(ပ္)။ လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္းႏိုင္သည္။ ၂။ ေရတစ္ခါဆြဲလွ်င္ ၄.၅ လီတာျဖင့္ အားလံုးကို သန္ ့စင္ေစႏုိင္သည္။ (၆ လီတာႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာေစသည္။) ၃။ ဆြဲဆန္ ့အိမ္သာခံုရွည္ႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။ ၄။ အိမ္သာပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏူးညံ့သည့္ အိမ္သာဖံုး။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ကီ trim set ၏သက္တမ္း ႏွင့္ ခံႏိုင္အား ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရစိမ့္မႈအား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တာရွည္ခံေစရန္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သန္ ့ရွင္းသင့္သည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား