C13430 Ronda Two Piece Toilet

C13430 Ronda Two Piece Toilet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား two piece (ေရတိုင္ကီႏွင့္အထိုင္ႏွစ္္ဆက္တည္း)
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေရဆဲြခ်ျခင္း
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ရြန္ဒါ
အနံ 430 millimeter
အျမင့္ 790 millimeter
အလ်ား 715 millimeter
အေလးခ်ိန္ 31.3 kilogram
Barcode 8852425137159

Description

  • ၁။ ၃ လီတာ သို ့မဟုတ္ ၄.၅ လီတာျဖင့္ ေရေခၽြတာရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ (၃/၆ လီတာႏွင့္ယွဥ္ပါက ၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေခၽြတာေစႏိုင္သည္။) ၂။ အိမ္သာခံုပ်က္စီးျခင္းအား ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏူးညံ့သည့္ အဖံုး။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • အိမ္သာကို သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ သန္ ့စင္ေဆးကို သံုးသင့္သည္။ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သန္ ့စင္ျပီးလ်င္ ေရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆးေၾကာရမည္။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား