C91311 Seat & Cover Soft Close

C91311 Seat & Cover Soft Close

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ထိုင္ခံုႏွင့္ အဖံုး
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေပၚလီပရိုပလင္း
စီးရီး(စ္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
အနံ 365 millimeter
အျမင့္ 55 millimeter
အလ်ား 475 millimeter
အေလးခ်ိန္ 2 kilogram
Barcode 8852425726278

Description

  • ၁။ ရွည္လ်ားသည့္ အိမ္သာထိုင္ခံု ၂။ အိမ္သာပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ႏူးညံ့သည့္ အိမ္သာဖံုး။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ၁။ အိမ္သာအထိုင္ခြက္ကို ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ရာတြင္ ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာရည္ကို ႏူးညံ့သည့္ အ၀တ္၊ ေရျမႈပ္တို ့ျဖင့္ သံုးပါ။ သန္ ့စင္ေဆးကို သံုးရန္လိုအပ္ပါက၊ ပမာဏအနည္းငယ္သာ သံုးပါ။ ၂။ စင္းရာျခစ္ရာမ်ားထင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မာေၾကာသည့္ ဘရပ္ရွ္ သို ့မဟုတ္ Scothcbrite မ်ားကို မသံုးရ။ ၃။ အိမ္သာအထိုင္ခြက္ပ်က္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးခန္းေဆး အားျပင္းသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မသံုးရ။ ၄။ အိမ္သာအထိုင္ခြက္ေပၚတြင္ ပူသည့္အရာဝတၳဳမ်ား မတင္ရ။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား