CT128(HM) Stop Valve / 1 In 2 Out

CT128(HM) Stop Valve / 1 In 2 Out

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေရပိုက္ ပိတ္ဗားခလုတ္
ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေၾကး၀ါ
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ
စီးရီး(စ္) အျခား ဖစ္တင္မ်ား
စီးရီး(စ္) ရစ္တံ လက္ကိုင္
အေလးခ်ိန္ 0.32 kilogram
Barcode 8852410128261

Description

  • 1. Extra Chrome: ၈ မိုက္ခရြန္ နီကယ္-ခရိုမီယမ္ အထိ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း။

Product Tips

  • ေရပိုက္ေခါင္း၊ သန္ ့စင္ခန္းသံုးပစၥည္း (ေဘစင္၊ အိမ္သာ စသည္)၊ ေဆးေၾကာစပေရးမ်ားအတြက္ ဗားဆို ့ျဖစ္သည္။

Care Warning Instruction

  • ေရပိုက္ေခါင္းအားေဆးရန္ ဆပ္ျပာရည္အေပ်ာ့စား သို ့မဟုတ္ COTTO ဘက္စံုသံုး သန္ ့စင္ေဆး CT696 (0.5L) အားသံုးပါ။ အက္စစ္ပါ၀င္သည့္ သန္ ့စင္ေဆးမ်ားကို မသံုးရ။ သန္ ့စင္ေဆးအသံုးျပဳျပီးေနာက္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာပါ။ ထို ့ေနာက္၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ စင္းရာျခစ္ရာမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏူးညံ့သည့္အ၀တ္ျဖင့္တိုက္ပါ။

အျခားစပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ား