B3296 Beta Wall hung Bidet

B3296 Beta Wall hung Bidet

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား နံရံႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဘိုထိုင္အိမ္သာခြက
စုစည္းမႈ (ေကာ္လက္ရွင္) သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။
သံုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ေၾကြထည္ေျမထည္
စီးရီး(စ္) ဘီတာ
အနံ 365 millimeter
အျမင့္ 400 millimeter
အလ်ား 550 millimeter
အေလးခ်ိန္ 20.5 kilogram
Barcode 8852425505538

Description

  • ၁။ စကတ္ပါ၀င္သည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လွပသည့္ အပိတ္ပံုစံထရက္(ပ္)။ လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္းႏိုင္သည္။ ၂။ ေရလွ်ံေပါက္အဖံုးပါ၀င္သည့္ ေရလွ်ံေပါက္။

Product Tips

  • အသံုးမျပဳမီ တပ္ဆင္မႈလမ္းညႊန္ ကို ဖတ္ရႈပါ။

Care Warning Instruction

  • ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ကီ trim set ၏သက္တမ္း ႏွင့္ ခံႏိုင္အား ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရစိမ့္မႈအား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တာရွည္ခံေစရန္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သန္ ့ရွင္းသင့္သည္။