ေရခ်ိဳးခန္း။ ။ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဖန္တီးရာ ေနရာ

ေရခ်ိဳးခန္းဆိုသည္မွာ “သာမန္ေနရာ” တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဖန္တီးေပးရာ ဧရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၎ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို လူအခ်ိဳ ့က ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ ေကာင္းစြာအပန္းေျဖ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းမွေန၍ ရရွိၿပီး အျခားလူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔လွပေသာေရခ်ိဳးခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခံရျခင္းတို႔မွ ခံစားရရွိၾကပါသည္။

COTTO ၏ ဖန္းတီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ားကြန္ယက္

COTTO သည္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိၾကေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာဘရန္းဒ္(အမွတ္တံဆိပ္) ျဖစ္ပါသည္။

သင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားက မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ျဖစ္ေစ COTTO STUDIO တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာဒီဇိုင္နာမ်ား၏ ဒီဇိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လာေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။

YANGON

COTTO STUDIO Pro1 Lanthit

No.76, Lanthit Street, Near Arleing Ngar Sint Pagoda, Insein Township

Tel. +95 1 9640115, 9640117

COTTO STUDIO Pro1 Satsan

No. 05, Upper Pasundaung Road, Satsan (9-street Bus stop), Mingalar Taung Nyunt Township

Tel. +95 1 201849, 201850, 201851

COTTO STUDIO Pro1 East Dagon

No. 1/A, 15 Quarter, No (2) Main Road, Near School of Nursing and Midwifery, East Dagon Township

Tel. +95 1 9640115

MANDALAY

COTTO STUDIO Pro1 tempawadee

No. 489/ 450, Corner of Lanthit street and Shwe San Kaing Pagoda Street (Ka. Pa. Ya Compaund), Tampawady Quarter, Chan Mya Thar Si Township

Tel. +95 1 201849, 201850, 201851

MAWLAMYINE

COTTO STUDIO Pro1 Mawlamyine

No. 70, Corner of Upper Main Raod and A Lal Tan Street, Maung Ngan Quarter (Kha. Pa. Ya Compaund)

Tel. +95 1 9640115, 9640117

NAYPYITAW

TAUNG GYI

PATHEIN

MYEIK

BAGO