ေရခ်ိဳးခန္း။ ။ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဖန္တီးရာ ေနရာ

ေရခ်ိဳးခန္းဆိုသည္မွာ “သာမန္ေနရာ” တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဖန္တီးေပးရာ ဧရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၎ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို လူအခ်ိဳ ့က ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ ေကာင္းစြာအပန္းေျဖ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းမွေန၍ ရရွိၿပီး အျခားလူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔လွပေသာေရခ်ိဳးခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခံရျခင္းတို႔မွ ခံစားရရွိၾကပါသည္။

COTTO ၏ ဖန္းတီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ားကြန္ယက္

COTTO သည္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိၾကေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာဘရန္းဒ္(အမွတ္တံဆိပ္) ျဖစ္ပါသည္။

သင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားက မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ျဖစ္ေစ COTTO STUDIO တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာဒီဇိုင္နာမ်ား၏ ဒီဇိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လာေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။